Modlitwy


Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga […]

Wyznanie wiary – Skład Apostolski


Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo… Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo… A Słowo stało się ciałem, i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo… Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: […]

Anioł Pański


Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a […]

Wyznanie wiary – CredoZdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)


Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode […]

Ojcze nasz


Przedziwny sekret Różańca świętego aby się nawrócić i się zbawić Tajemnica Maryi Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny Miłość Mądrości Przedwiecznej List okólny do Przyjaciół Krzyża Krzyż mądrości z Poitiers (pozostałe teksty)

Modlitwy – św. Ludwik Maria Grignion de MontfortŚwięta Mario Goretti, patrzę na Twój przykład i wznoszę swe myśli ku Tobie! Chcę być podobnym do Ciebie, miłym, dobrym i czystym. To wydaje 0mi się takie trudne! Pomóż mi, Marietto, abym był coraz lepszy, aby serce moje było czyste, niewinne, jak Twoje; abym się brzydził wszystkim co nieczyste, niemiłe […]

Modlitwa dla dzieci – św. Maria Goretti


O św. Mario Goretii, wzorze skromności i czystości, strzeż dusze i ciała nasze od nieczystości i zmaz grzechu. Wzbudź w nas silne postanowienie, by żyć czysto i szlachetnie. Wspomagaj nasze wysiłki w walce z pokusami, z niezdrową ciekawością, z poruszeniami zmysłów i serca. Żadna przeciwność niech nas nie wzrusza, żaden […]

Modlitwa o czystość – św. Maria Goretti


O św. Mario Goretii pełna miłości i poświęcenia, naucz nas miłości prawdziwej. Pomóż nam, byśmy lepiej rozumieli, i lepiej praktykowali naukę Jezusa: Bracia, miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem. Patrzymy na twój przykład i z twoją pomocą chcemy promieniować miłością, dobraocią wokół siebie: w rodzinie, w szkole, w swoim środowisku. […]

Modlitwa o miłość heroiczną – św. Maria GorettiOjcze nasz, zatroskani o młodzież, prosimy Cię o szczególne dla niej łaski. Pomóż młodym znaleźć prawdę, której pragną i spraw, by nie gorszyli się fałszem i obłudą świata. Zachowaj ich wrażliwe dusze od zła i niemoralności, która odbiera sens życia i nadzieję oraz oddala od Ciebie, Boże, który jesteś dobrem […]

Modlitwa za młodzież